Obchodní podmínky

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost SENEKA vydává tímto postupem podle § 1751 zákona č. 82/20012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

1.2. VOP upravují podmínky prodeje zboží a služeb mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto VOP platí v celém rozsahu, pokud si strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Obsah kupní smlouvy je nadřazen VOP. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá podle příslušných ustanovení zákona č. 82/2012 Sb. , Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen “NOZ”).

1.3. Prodávajícím je obchodní společnost SENEKA Ústí spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 11970, se sídlem Tovární 3402/39A, PSČ 400 01, Ústí nad Labem, IČO 25016245, DIČ 214 - 25016245. Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Ústí nad Labem, č.ú: 3772210247/0100.

1.4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které firma SENEKA poskytuje zboží nebo služby na základě uzavřené kupní smlouvy (potvrzené poptávky) podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Článek II.
Předmět kupní smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je prodej zboží a služeb uvedeného v katalogu nebo jiném nabídkovém materiálu prodávajícího na základě kupní smlouvy (potvrzené závazné poptávky) včetně všech jejích příloh.

2.2. Poptávky zboží nebo služby je závazný jednostranný úkon kupujícího. Poptávky jsou přijímány na základě vyplnění formuláře internetového obchodu (http://www.seneka.cz), dále pak písemně poštou, elektronickou poštou, faxem, telefonicky nebo ústně.
Každá poptávka musí obsahovat tyto údaje  jméno poptávajícího, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, název firmy a IČO kupujícího  a dále katalogové číslo zboží, název zboží, případně slovní popis zboží nebo služby, množství.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena na základě přijaté poptávky potvrzené prodávajícím. Pověřený pracovník prodávajícího elektronickou poštou, případně faxem, telefonicky nebo ústně upřesní s pracovníkem kupujícího konkrétní podmínky dodání zboží nebo služby.
Lhůta pro potvrzení poptávky zaslané pokupujícím je maximálně 3 pracovní dny. Během této doby pověřený pracovník prodávajícího zašle kupujícímu potvrzenou Přijatou poptávku - Kupní smlouvu vyhotovenou podle interních předpisů společnosti a to převážně v elektronické podobě. V případě, že lhůta 3 dnů nemůže být splněna, pověřený pracovník prodávajícího informuje kontaktní osobu kupujícího a dojedná nový termín potvrzení Přijaté poptávky/Kupní smlouvy.
Pokud kupující do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzené Přijaté poptávky - Kupní smlouvy neohlásí prodávajícímu své námitky, jsou položky, počty kusů, ceny a termíny v ní uvedené považovány za odsouhlasené.

2.4. Odsouhlasené Přijaté poptávky - Kupní smlouvy lze rušit jen na základě vzájemné dohody obou stran. Akceptanti VOP a účastníci kupní smlouvy jsou svými smluvními projevy vázáni. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené podle článku II. těchto VOP, je povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s odstoupením od kupní smlouvy. Regulérní nárok na zrušení závazné poptávky kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s prodávajícím na návrh ke zrušení poptávky. V případě, že nebyl ze strany kupujícího v poptávce specifikován mezní termín platnosti poptávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky automaticky nárok ke zrušení poptávky kupujícím. Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany prodávajícího, nevznikne-li tím prodávajícímu újma. V případě neodebrání zboží kupujícím má prodávající nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 30% z ceny neodebrané poptávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu způsobené škody.

Článek III.
Kupní cena

3.1. Jednotkové ceny jsou stanoveny na základě platných ceníků a zahrnují v sobě veškeré vedlejší náklady na  manipulaci a pojištění kromě dopravného, balného  a poštovného u zboží zasílaného jako poštovní nebo obchodní balík na dobírku. U zboží dováženého ze zahraničí je clo v jednotkové ceně již zakalkulováno.
Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. Ceny uvedené v ceníku jsou informativní a odpovídají cenám platným k poslednímu obchodnímu případu. Pro fakturaci jsou rozhodující ceny sjednané v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit jednotkové ceny i bez předchozího ohlášení. Změny cen mohou být provedeny v návaznosti na změny cen u výrobců nebo v důsledku kurzovních změn u zboží dováženého ze zahraničí. Prodávající je povinen v případě změny ceny kontaktovat  kupujícího a novou cenu s ním projednat. Kupující nemá povinnost na změněnou cenu přistoupit a může jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Současně si prodávající vyhrazuje právo sjednávat s kupujícími jednotkové ceny dohodou odlišně od cen uvedených v cenících (tzv. separátní ceník).
Celková cena za poptávku může být upravena v závislosti na velikosti poptávky, platebních podmínkách a dodací paritě.

Článek IV.
Dodací podmínky

4.1. Dodací lhůty jsou závislé na rozsahu a struktuře poptávky a jsou stanoveny dohodou mezi prodávajícím a kupujícím v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě.  Není–li dohodnuto jinak, bude zboží dodáno v nejbližším možném dodacím termínu. Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím obvykle do druhého pracovního dne po dni expedice. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje Přijatá poptávka – Kupní smlouva.  Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. Dílčí dodávky jsou přípustné. Pojištění přepravy zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě a k tíži kupujícího. Případné dodatečné požadavky kupujícího na změnu Přijaté poptávky – Kupní smlouvy, pokud budou prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeným způsobem prodlužovat sjednanou dodací lhůtu. V případě, nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V tomto případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností a které nastaly až po uzavření kupní smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

4.2. Místem dodání zboží je místo sjednané dohodou prodávajícího a kupujícího v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě. Podkladem pro dodání zboží je Dodací list – Výdejka vystavený prodávajícím.
Při dodávkách do zahraničí je povinností kupujícího včas zajistit nutné oficiální licence nebo povolení potřebná k dovozu zboží a současně podklady pro realizaci platby kupní ceny a případných úroků. Při nesplnění této povinnosti kupujícím vzniká prodávajícímu nárok na náhradu vzniklých škod.
Instrukce týkající se specifikace zásilky, dopravních agentů, typu dopravy a balení, označení, certifikátů o původu zboží, přepravních dokumentů, atestů apod., se stávají součástí kupní smlouvy. V případě, že tomu tak není, stanou se závaznými pro prodávajícího  jenom když budou potvrzeny písemnou formou. V případě, že není dosažena dohoda o uvedených instrukcích, prodávající odešle způsobem běžným v zemi jeho sídla. V tomto případě prodávající nenese odpovědnost za ztráty kupujícího.

Pro určení místa dodání zboží platí následující dodací parity (dle INCOTERMS):

4.2.1. Dodací parita EXW:
Kupující zboží osobně převezme v provozovně prodávajícího. Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu. Prodávající není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek kupujícího ani za proclení zboží při vývozu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy se zboží může volně nakládat.

4.2.2. Dodací parita FCA:
Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá ve své provozovně zboží k dispozici dopravci určenému kupujícím, přičemž prodávající je odpovědný za provedení nakládky. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající dá zboží ve své provozovně do péče dopravce určeného kupujícím.

4.2.3. Dodací parita DAF, případně DDU (při vývozu zboží do zahraničí):
Při dodání zboží v tuzemsku je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím a nést nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s dodávkou zboží do tohoto místa. Prodávající splní svoji povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené. V případě dodávek zboží, které nevyžadují mechanizovanou vykládku a kdy vykládku zboží v místě určeném kupujícím provádí pracovník prodávajícího ručně, splní prodávající povinnost dodání předáním zboží vyloženého.
V případě vývozu zboží do zahraničí si prodávající s kupujícím v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě mohou dohodnout dodací paritu DAF nebo DDU.
Při paritě DAF prodávající splní svoji povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené, odbavené pro vývoz, ale nikoli pro dovoz, v ujednaném bodě a místě na hranici, ale před celní hranicí sousední země a předá kupujícímu dokumenty, které umožňují kupujícímu převzít dodávku na této hranici. Kupující převezme dodávku, zaplatí následující přepravu, dovozní cla, daně apod.
Při dohodě o dodací paritě DDU předá prodávající zboží v ujednaném místě určení v zemi dovozu, včetně vykládky. Kupující nese nebezpečí škody na zboží a výlohy spojené s dovozními celními formalitami a hradí celní poplatky a jiné výlohy spojené s dovozem zboží.

Článek V.
Platební podmínky

5.1. Podkladem pro platbu je faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím, v případě platby předem pak proformafaktura vystavená prodávajícím. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat minimálně všechny náležitosti upravené ustanovením § 26 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím.
Základní lhůta splatnosti vystavené faktury je 14 kalendářních dní. Jiná splatnost faktury může být dohodnuta předem před uzavřením kupní smlouvy. Dnem zaplacení faktury je den připsání částky kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty na bankovní účet prodávajícího. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení. Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanové Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škod vzniklých pozdní úhradou faktury.
Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího. Majetkem kupujícího se stává až po zaplacení celkové kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty prodávajícímu. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní své platební povinnosti.
U kupujícího, u kterého se jedná o první kontakt, může být po dobu prvních šesti měsíců požadována platba v hotovosti nebo předem ve výši 100 procent kupní ceny. Stejně tak bude platba v hotovosti nebo předem požadována u kupujícího, u kterého dochází opakovaně ke zpoždění v úhradách faktur.

5.2. Slevy a přirážky ke kupní ceně:

5.2.1. Platba v hotovosti a předem
Při platbě kupní ceny v hotovosti nebo předem na základě vystavené proformafaktury je v případě, kdy celková kupní cena bez daně z přidané hodnoty přesáhne částku 5.000 Kč poskytována sleva 2 procenta z celkové ceny bez daně z přidané hodnoty.

5.2.2. Poštovné
Základní kupní cena se u drobných zásilek do 15 kilogramů celkové hmotnosti zasílaných jako obchodní nebo poštovní balíky a placených dobírkou zvyšuje o poštovné 75,-Kč

5.2.3. Dopravné
V případě zásilek dodaných podle dodací parity DAF nebo DDU (dopravcem prodávajícího) se základní kupní cena zvyšuje o dopravné podle následující tabulky:

Kupní cena (bez DPH)

Dopravné v %

0,- Kč

až 5.000,- Kč

+ 6 % kupní ceny
(min. 75 Kč,-)

5.001,- Kč

až 10.000,- Kč

+ 5 % kupní ceny

10.001,- Kč

až 20.000,- Kč

+ 4 % kupní ceny

nad 20.000,- Kč

 

doprava zdarma

5.2.4. Množstevní rabaty
V případě objednávky zboží v kupní ceně převyšující prodávajícím určené rozmezí se základní kupní cena snižuje o množstevní rabat podle následující tabulky

Kupní cena (bez DPH)

rabat (sleva) v %

nad 10.000,- Kč

- 2 % kupní ceny

nad 20.000,- Kč

- 2,5% kupní ceny

nad 30.000,- Kč

- 3% kupní ceny

nad 40.000,- Kč

- 3,5 % kupní ceny

nad 50.000,- Kč

- 4 % kupní ceny

5.2.5. Způsob uplatnění slev a přirážek
V případě poptávky, u které lze uplatnit více druhů slev nebo u které je přirážka ke kupní ceně se jednotlivá procenta slev sečtou, případně pokrátí slevy a přirážky a výsledným procentem se vynásobí kupní cena bez daně z přidané hodnoty. O takto stanovenou částku se pak sníží, případně zvýší celková kupní cena bez daně z přidané hodnoty a tato částka je pak základem pro výpočet daně z přidané hodnoty.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit sazby slev (rabatů) a přirážek i bez předchozího ohlášení,pokud zákazník nemá uzavřenou roční smlouvu . Současně si prodávající vyhrazuje právo sjednávat s kupujícími individuální slevy dohodou (tzv. separátní slevy).

Článek VI.
Odpovědnost za vady zboží, záruka, nároky z vad zboží

6.1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v případě, kdy se jeho kvalita, druh či množství (nad rámec dohodnuté tolerance) odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou, faxovou zprávou nebo elektronickou poštou s uvedením data dodání zboží, čísla příslušné faktury, druhu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků a dále s uvedením požadavku kupujícího na odstranění vady.

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů. Tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.

6.4. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy materiálů.

6.5. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době výše uvedené (v odst. 6.3. a 6.4.), zaniká odpovědnost prodávajícího z vadného plnění.

6.6. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to u vad zjevných nejpozději do 30 dnů a u vad skrytých do 60 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, případně ode dne předání reklamovaného zboží prodávajícímu. Povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady vždy posuzuje i výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady zboží k posouzení výrobci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po přijetí všech reklamačních podkladů. Pokud prodávající reklamaci vad zboží nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu, a to u vad zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení kupujícího o vadách zboží (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) doručeno.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Všeobecné obchodní podmínky firmy SENEKA Ústí spol. s r.o. jsou nedílnou součástí Přijaté poptávky – Kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a tyto přijímá. Odchylná ujednání v Přijaté poptávce – Kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.

7.2. V případech neupravených těmito VOP se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé mezi oběma stranami budou řešeny přátelskou cestou, pokud nedojde k dohodě, pro rozhodnutí sporu je kompetentním Krajský soud v Ústí nad Labem.


V Ústí nad Labem dne 1.1.2015

SENEKA Ústí spol. s r.o.
Tovární 3402/39A
400 01 Ústí nad Labem

Bližší informace:

Vladislava Chladová

Tel.: +420 475 603 933
Fax: + 420 475 603 933
Mobil: +420 724 136 806
Email: chladova@seneka.cz