Vše pro obal,
čistotu a hygienu
Jsme obchodní společnost Seneka spol. s r. o. zabývající se obchodem v oblasti čistoty, hygieny, balení a ochrany výrobků
Folie
Chemie (úklid, dezinfekce)
Obaly papír., nádobí jednoráz.
Pásky lepící a vázací
Pomocné prostředky (úklid)
Pro sanitární zařízení
Pro zdravotnictví
Průmysl, obchod, zdravotnictví
Pytle na odpad
Sáčky, tašky
Úklidová technika
Žiletky, průmyslové nože

Pro informace volejte:

+420 475 205 794

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I., Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost SENEKA vydává podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

1.2. VOP upravují podmínky prodeje zboží a služeb mezi kupujícím a prodávajícím (§ 1751 zák. č. 89/2012 Sb.).

1.3. Prodávajícím je obchodní společnost SENEKA Ústí spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 11970, se sídlem Tovární 3402/39A, PSČ 400 01, Ústí nad Labem, IČO 25016245, DIČ 214 25016245, dále jen prodávající. Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Ústí nad Labem, č.ú: 3772210247/0100.

1.4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které firma SENEKA poskytuje zboží nebo služby na základě uzavřené kupní smlouvy (potvrzené poptávky) podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, dále jen kupující.

Článek II., Předmět kupní smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je prodej zboží a služeb uvedeného v katalogu nebo jiném nabídkovém materiálu prodávajícího na základě kupní smlouvy (potvrzené a akceptované závazné poptávky kupujícího prodávajícím) včetně všech jejích příloh.

2.2. Poptávka zboží nebo služby je závazný jednostranný úkon kupujícího, kterým objednává zboží nebo službu v souladu s § 1732 zák. č. 89/2012 Sb. Poptávka je přijímána písemně poštou, elektronickou poštou, faxem, telefonicky nebo ústně. Každá poptávka musí obsahovat tyto údaje:  jméno poptávajícího, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, název firmy a IČO kupujícího  a dále katalogové číslo zboží, název zboží, případně slovní popis zboží nebo služby, množství.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena buď podpisem kupní smlouvy, nebo na základě plně akceptované přijaté poptávky kupujícího, což prodávající kupujícímu potvrdí. Prodávající upřesní s kupujícím konkrétní podmínky dodání zboží nebo služby. Lhůta pro potvrzení poptávky je 3 pracovní dny.  V případě, že lhůta 3 dnů nemůže být splněna, pověřený pracovník prodávajícího informuje kontaktní osobu kupujícího a dojedná nový termín potvrzení přijaté poptávky. Pokud kupující do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzené přijaté poptávky - kupní smlouvy neohlásí prodávajícímu své námitky, jsou položky, počty kusů, ceny a termíny v ní uvedené považovány za odsouhlasené.

2.4. Odsouhlasenou přijatou poptávku - kupní smlouvu lze zrušit jen na základě vzájemné dohody obou stran. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené podle článku II. těchto VOP, je povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s odstoupením od kupní smlouvy. Regulérní nárok na zrušení závazné poptávky kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s prodávajícím. V případě, že nebyl ze strany kupujícího v poptávce specifikován mezní termín platnosti poptávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky automaticky nárok ke zrušení poptávky kupujícím. Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany prodávajícího, nevznikne-li tím prodávajícímu újma. V případě neodebrání zboží kupujícím má prodávající nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 30% z ceny neodebrané poptávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu způsobené škody.

Článek III., Kupní cena

3.1. Jednotkové ceny jsou stanoveny na základě platných ceníků a zahrnují v sobě veškeré vedlejší náklady na  manipulaci a pojištění kromě dopravného, balného  a poštovného u zboží zasílaného jako poštovní nebo obchodní balík na dobírku. U zboží dováženého ze zahraničí je clo v jednotkové ceně již zakalkulováno. Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. Ceny uvedené v ceníku jsou informativní a odpovídají cenám platným k poslednímu obchodnímu případu. Pro fakturaci jsou rozhodující ceny sjednané v přijaté potvrzené poptávce.
3.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny jednotkové ceny i bez předchozího ohlášení například v návaznosti na změny cen u výrobců nebo v důsledku kurzovních změn u zboží dováženého ze zahraničí. Celková cena za poptávku může být upravena rovněž v závislosti na velikosti poptávky, platebních podmínkách a dodací paritě. Tyto změny kupní ceny prodávající s kupujícím projedná.

Článek IV., Dodací podmínky

4.1. Dodací lhůty jsou závislé na rozsahu a struktuře poptávky a jsou stanoveny dohodou mezi prodávajícím a kupujícím v přijaté poptávce kupní smlouvě.  Není-li dohodnuto jinak, bude zboží dodáno v nejbližším možném dodacím termínu a dle § 2095 zák. č. 89/2012 Sb. Dílčí dodávky jsou přípustné. Pojištění přepravy zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání v přijaté a potvrzené poptávce kupní smlouvě a k tíži kupujícího. Případné dodatečné požadavky kupujícího na změnu přijaté potvrzené poptávky kupní smlouvy, pokud budou prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeným způsobem prodlužovat sjednanou dodací lhůtu. Nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V tomto případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností a které nastaly až po uzavření kupní smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

4.2. Místem dodání zboží je místo sjednané dohodou prodávajícího a kupujícího v přijaté potvrzené poptávce kupní smlouvě, kupující splní své povinnosti způsobem dle §§ 2088, 2090, 2091 zák. č. 89/2012 Sb., tímto okamžikem také přechází na kupujícího odpovědnost za náhradu škody na zboží a je povinen hradit veškeré poplatky a platby s převzetím zboží související jakož i případnou dopravu. Podkladem pro dodání zboží je Dodací list Výdejka. Při dodávkách do zahraničí je povinností kupujícího včas zajistit nutné oficiální licence nebo povolení potřebná k dovozu zboží a současně podklady pro realizaci platby kupní ceny a případných úroků. Při nesplnění této povinnosti kupujícím vzniká prodávajícímu nárok na náhradu vzniklých škod. Instrukce týkající se specifikace zásilky, dopravních agentů, typu dopravy a balení, označení, certifikátů o původu zboží, přepravních dokumentů, atestů apod., jsou součástí kupní smlouvy a pokud tomu tak není, stanou se závaznými pro prodávajícího  pouze tehdy, pokud budou potvrzeny písemnou formou. V případě, že není dosažena dohoda o uvedených instrukcích, prodávající odešle předmět prodeje způsobem běžným v zemi jeho sídla. V tomto případě prodávající nenese odpovědnost za ztráty kupujícího.

Článek V., Platební podmínky

5.1. Podkladem pro platbu je faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím, v případě platby předem pak proforma faktura vystavená prodávajícím. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat minimálně všechny náležitosti upravené ustanovením § 26 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není v přijaté poptávce kupní smlouvě uvedeno jinak, je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím. Základní lhůta splatnosti vystavené faktury je 14 kalendářních dní. Dnem zaplacení faktury je den připsání částky kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty na bankovní účet prodávajícího. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení je stanovena Nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škod vzniklých pozdní úhradou faktury. Nezaplacením kupní ceny v plné výši má za následek, že dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího. Vlastnictvím kupujícího se stává až po zaplacení celkové kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty prodávajícímu. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní své platební povinnosti. U kupujícího, u kterého se jedná o první kontakt, může být po dobu prvních šesti měsíců požadována platba v hotovosti nebo předem ve výši 100 procent kupní ceny. Stejně tak bude platba v hotovosti nebo předem požadována u kupujícího, u kterého dochází opakovaně ke zpoždění v úhradách faktur.

5.2. Slevy a přirážky ke kupní ceně:

5.2.1. Poštovné: Základní kupní cena se u drobných zásilek do 15 kilogramů celkové hmotnosti zasílaných jako obchodní nebo poštovní balíky a placených dobírkou zvyšuje o poštovné 150,- Kč, u balíků zasílaných bez dobírky se základní kupní cena zvyšuje o 130,- Kč za balík.

5.2.3. Dopravné: V případě ostatních zásilek (nad 15 kilogramů celkové hmotnosti) dodávaných do jiného místa plnění než je provozovna prodávajícího se základní kupní cena zvyšuje o dopravné podle následující tabulky:

Kupní cena (bez DPH)

Dopravné v %

0,- Kč

až 5.000,- Kč

+ 6 % kupní ceny
(min. 150 Kč,-)

5.001,- Kč

až 10.000,- Kč

+ 5 % kupní ceny

10.001,- Kč

až 20.000,- Kč

+ 4 % kupní ceny

20.001,- Kč

Až 50.000,- Kč

+ 3 % kupní ceny

nad 50.000,- Kč

doprava zdarma

5.2.4. Množstevní rabaty: V případě objednávky zboží v kupní ceně převyšující prodávajícím určené rozmezí se základní kupní cena snižuje o množstevní rabat podle následující tabulky (netýká se kupujících s individuálními slevami dohodou (tzv. separátní slevy).)

Kupní cena (bez DPH)

rabat (sleva) v %

nad 10.000,- Kč

- 2 % kupní ceny

nad 20.000,- Kč

- 2,5% kupní ceny

nad 30.000,- Kč

- 3% kupní ceny

nad 40.000,- Kč

- 3,5 % kupní ceny

nad 50.000,- Kč

- 4 % kupní ceny

5.2.5. Způsob uplatnění slev a přirážek: V případě poptávky, u které lze uplatnit více druhů slev nebo u které je přirážka ke kupní ceně se jednotlivá procenta slev sečtou, případně pokrátí slevy a přirážky a výsledným procentem se vynásobí kupní cena bez daně z přidané hodnoty. O takto stanovenou částku se pak sníží, případně zvýší celková kupní cena bez daně z přidané hodnoty a tato částka je pak základem pro výpočet daně z přidané hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo měnit sazby slev (rabatů) a přirážek i bez předchozího ohlášení, pokud zákazník nemá uzavřenou roční smlouvu. Současně si prodávající vyhrazuje právo sjednávat s kupujícími individuální slevy dohodou (tzv. separátní slevy).

Článek VI., Odpovědnost za vady zboží, záruka, nároky z vad zboží

6.1. Kupující má právo reklamace dle § 2100 v případě, kdy se jeho kvalita, druh či množství (nad rámec dohodnuté tolerance) odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou, faxovou zprávou nebo elektronickou poštou s uvedením data dodání zboží, čísla příslušné faktury, druhu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků a dále s uvedením požadavku kupujícího na odstranění vady.

6.2. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů. Tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.

6.3. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy materiálů. Pokud je kupující spotřebitel, pak pro jeho práva z vadného plnění platí ust. § 2165 zák. č. 89/2012 Sb.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době výše uvedené (v odst. 6.2. a 6.3. VOP), zaniká odpovědnost prodávajícího z vadného plnění.

6.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, doba pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne oznámení kupujícího o vadách a předání reklamovaného zboží prodávajícímu. Povahu a odůvodněnost reklamované  vady může posuzovat i výrobce daného zboží.

6.6. Pokud je kupující spotřebitel, pak prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporù je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz

Článek VII., Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy s kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zákonem na Ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, kdy účelem zpracování je poskytování služeb či prodej zboží nebo jiná dodávka prodávajícím kupujícímu na základě uzavřené smlouvy.

7.2. Doba zpracování osobních údajů:  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti uzavřené smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

7.3. Práva kupujícího: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá. Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

7.4. Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

7.5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

7.6. V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.9. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Článek VIII., Závěrečná ustanovení

8.1. Všeobecné obchodní podmínky firmy SENEKA Ústí spol. s r.o. jsou nedílnou součástí přijaté a potvrzené poptávky kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy s informací o seznámení s těmito VOP kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a tyto přijímá.

8.2. V případech neupravených těmito VOP se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé mezi oběma stranami budou řešeny přátelskou cestou, pokud nedojde k dohodě, pro rozhodnutí sporu je kompetentním věcně příslušný soud sídla prodávajícího jímž je Okresní soud v Ústí nad Labem popřípadě Krajský soud v Ústí nad Labem.


V Ústí nad Labem dne 1.6.2018

Miloš Nekvinda a Mgr. Petra Veselá, jednatelé

SENEKA Ústí spol. s r.o.                                                                                      
Tovární 3402/39A
400 01 Ústí nad Labem

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.